• Start
  • O nas
  • Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Ubezpieczonych Grupowo na wniosek Rady Stowarzyszenia zgodnie z § 20 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że w dniu 21.05.2021 roku w godz. 10.00 – 12.00 w Sopocie przy ul. 3 Maja 14/4 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Stowarzyszenia Ubezpieczonych Grupowo
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Ubezpieczonych Grupowo
  6. Zamknięcie obrad.