• Start
 • O nas
 • Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd  Stowarzyszenia Ubezpieczonych Grupowo zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia  uprzejmie informuje, że w dniu 20.08.2020 roku w godz. 14.00 – 15.30  w Sopocie przy ul. 3 Maja 14/4 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Stowarzyszenia z wykonywania przez nich swoich obowiązków za rok 2019.        
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia na 2020 rok.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.